Over ons

Waar staan we voor?

Het Brussels Brecht-Eislerkoor inspireert zich aan het politiek en cultureel erfgoed van Bertolt Brecht en Hanns Eisler. Het koor heeft Brussel als multiculturele uitvalsbasis. Brussels Brecht-Eislerkoor kan afgekort worden tot BBEK.

-Dit zijn uitgangspunten vanwaaruit het koor zich maatschappelijk-progressief opstelt in de wereld van vandaag.

Zingen is voor BBEK-leden de uitdrukking van een concreet engagement.

– We staan kritisch tegenover de huidige maatschappelijke ordening en willen het Brechtiaanse vertrouwen in een zich veranderende wereld een stem geven.

“Wat groot is, blijft groot niet en klein niet het kleine – (Bertolt Brecht in het Lied van de Moldau)

. We willen deel zijn van een progressieve beweging die via politiek-cultureel handelen naar verandering streeft. Maar we willen niet vereenzelvigd worden met één bepaalde politieke groepering. Zo zal het koor o.m. geen verkiezingsmeetings opluisteren.

Welke pretenties heeft het koor?

Het Brussels Brecht-Eislerkoor is een amateurkoor dat naar een zo hoog mogelijke muzikale kwaliteit streeft. Voorafgaande muziekkennis of zangopleiding worden van de koorleden niet vereist. Om onze muzikale ambities waar te kunnen maken, hechten we veel belang aan stemvorming.

BBEK verwacht dat koorleden zich ten minste voor een nuttige periode (een jaar, een productie, …) engageren. Met dirigenten, repetitors, begeleiders, … worden afspraken in dezelfde zin nagestreefd.

Het koor stelt zich tot doel en dit in dalende volgorde van belangrijkheid :

  1. het werken aan en uitvoeren van concertvoorstellingen, alleen of in samenwerking, en bij voorkeur met eigen creaties ;
  2. het verzorgen van optredens “op vraag van derden”, d.w.z. optredens die plaatsvinden in het kader van een niet door het koor opgesteld programma, maar waarin het koor zich artistiek en inhoudelijk kan terugvinden (optredens worden verzorgd tegen betaling, uitzonderlijk gratis of tegen gereduceerde prijs) ;
  3. animatie-optredens waarbij we politieke acties met gezang opluisteren(bv.betogingen) ;
  4. het discussiëren over en eventueel passief ondersteunen van andere politieke acties.

-Het koor moet als geheel achter elk optreden en elke actie die onder de naam van het koor gebeurt, kunnen staan. Er mag niet voor gekozen worden een heel project of concert met een kleine groep uit te voeren omwille van artistieke of ideologische redenen.

Wat zingt het koor?

Het koor kiest voor hedendaagse progressieve muziek en actuele tekst zonder liederen uit vroegere perioden uit te sluiten, indien ze een functie hebben in het geheel van een repertoire of van een programma.

Er wordt gekozen voor liederen en artistieke programma’s die in een Brechtiaanse traditie aanzetten tot nadenken, gevoelens opwekken en solidariteit bevorderen. We willen graag ook nieuwe toehoordersgroepen bereiken die bereid zijn om zich door ons maatschappelijk project te laten beroeren. De liederen moeten de koorleden ook zangplezier verschaffen. We vinden het ten slotte op zich reeds interessant “als groep met dit soort materiaal bezig te zijn”. Voor de eigen fans en vrienden zingen blijft dus zinvol.

Het koor als groep bepaalt de algemene richting van de projecten en programma’s waaraan gewerkt wordt. De concrete keuze welke liederen we voor welk project zingen, wordt voorgesteld door de dirigente, hierin bijgestaan door een artistieke werkgroep. Bij ontstentenis hieraan wordt deze taak overgenomen door Ploeg. Koorleden kunnen altijd via Forum een inbreng hebben.

Het koor zingt in principe in het Nederlands en brengt van anderstalige liederen bij voorkeur kwaliteitsvolle en, indien nodig, geactualiseerde vertalingen. We kunnen er echter voor kiezen in een andere taal te zingen. Ook dan streven we naar begrijpbaarheid voor onszelf en voor het publiek.

Hoe werkt het koor?

Het koor repeteert wekelijks. Aanwezigheid en volgehouden inspanningen op repetities en uitvoeringen worden van de koorleden verwacht. De koorleden engageren zich om op voorhand te verwittigen, indien ze niet kunnen komen.

Het BBEK is een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de statuten zijn verschenen in het staatsblad van 28 maart 1991.

Het koor bestaat uit de volgende geledingen :
1. De ledenvergadering wordt bijeengeroepen indien nodig, en vergadert aan de hand van een op voorhand bekend gemaakte agenda.
2. Forum is een gespreks- en informatieronde waarvoor tijdens elke koorrepetitie tijd vrijgemaakt wordt. Koorleden kunnen de spreektijd gebruiken voor opmerkingen of voorstellen. De Forumdiscussies mogen de repetitietijd echter niet te zeer in het gedrang brengen. Indien meer discussietijd nodig is dan op het gewone Forum voorzien, kan Ploeg een alternatief uitwerken.
3. Ploeg is de stuurgroep die de dagelijkse werking coördineert, en aan het Forum rapporteert. Voor beperkte opdrachten kunnen tijdelijke werkgroepen worden opgericht die aan Ploeg verslag uitbrengen. Met name kan ter voorbereiding van een project een artistieke werkgroep worden opgericht. Alle vergaderingen vanstuur- en werkgroepen zijn open en de schriftelijke verslagen zijn voor iedereen toegankelijk. Niettemin zullen die groepen bestaan uit een minimum aantal vaste leden ten einde een continue werking te verzekeren. Ploeg waakt erover dat de reguliere koorwerking en de groepsdoelstellingen niet worden belemmerd door individueel gedrag van de koorleden. De koorleden kunnen Ploegbeslissingen via Forum in vraag stellen.
De Voorzitster waakt erover dat alles in goed verloopt. Ze maakt deel uit van Ploeg en leidt het Forum (of delegeert dit).
De Dirigente is de muzikale eindverantwoordelijke. Zij bepaalt in laatste instantie of een lied en een programma muzikaal haalbaar zijn voor het koor. Zij kan zich door repetitoren en stempedagogen laten bijstaan.
Er is een partituurverantwoordelijke en één stemverantwoordelijke per stemgroep.

– De koorwerking wordt gefinancierd met de opbrengsten van optredens en andere activiteiten, niet met lidgelden. Leden worden voor hun koorwerkzaamheden niet betaald. Het koor biedt aan de leden een koorverzekering aan.

Wie zich aansluit bij het koor, sluit zich aan bij de bovenstaande doelstellingen.